Drodzy Skarbnicy,

Poniżej zaproszenie na Walne Zebranie Członków PCTA wraz załącznikami.

Uwaga! jest zmiana we wzorze pełnomocnictwa (załącznik nr 2) - ten wzór obowiązuje

 

Zapraszamy Was na Walne Zebranie Członków PCTA (WZ), które odbędzie się w dniu 20.05.2023 r.

 Tegoroczne Walne Zebranie Członków PCTA odbędzie się po raz pierwszy w formule mieszanej:

 • stacjonarnej oraz
 • zdalnej

Część zdalna będzie odbywała się z wykorzystaniem  aplikacji MS Teams – część stacjonarna odbędzie się w Hotelu Windsor w Jachrance.

Link do spotkania zostanie przekazany członkom mailowo.

Mamy nadzieję, że dzięki temu Wszyscy skorzystają ze swoich praw Członka PCTA i wezmą udział w WZ zdalnym oraz wezmą udział w głosowaniach

 • Wszystkie głosowania (też dla fizycznie uczestniczących podczas trwania WZ w czasie rzeczywistym) będą odbywały się zdalnie poprzez narzędzie SecretVote, ,.

Nie będzie możliwości oddania głosów w inny sposób.

 • W związku z powyższym każdy uczestnik Walnego Zebrania (zarówno zdalnego, jak stacjonarnego) musi posiadać urządzenie (komputer/laptop/ smartfon) z dostępem do internetu.
 • Wszyscy członkowie, którzy podali dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz nr telefonu komórkowego, otrzymają link pozwalający na dostęp do systemu SecretVote oraz na pobranie kodów do głosowań.

W załączeniu przesyłamy Wam Regulamin Walnego Zebrania Członków PCTA wraz z instrukcją SecretVote oraz wzorem pełnomocnictwa do udziału w WZ i głosowania.

Ze względów organizacyjnych i technicznych prosimy o jak najszybsze przesłanie oryginałów pełnomocnictw.

Za oryginał uznaje się:

 • upoważnienie podpisane odręcznie w formie papierowej (nie skan, nie kopia)

W przypadku przesyłania pocztą adres do wysyłki: Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa) lub

 • podpisane w formie elektronicznej podpisem kwalifikowanym (przekazane emailem na adres anna.augustynowicz@pcta.pl, plik pdf z możliwością weryfikacji podpisu).

Dostarczenie pełnomocnictw winno nastąpić w według zasad określonych w par. 17 p. 5 statutu i par. 5 p. 3 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA.

 Osoba, która udziela pełnomocnictwa:

 • musi sama wygenerować token i klucz do głosowania i przekazać je osobie upoważnionej do głosowania, zgodnie z par. 5 p. 5 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA: „Członek PCTA, który udzielił pełnomocnictwa do uczestnictwa w WZ, udostępnia Pełnomocnikowi token i klucz do systemu SecretVote – służące do uczestnictwa w głosowaniach, zarówno jawnych i tajnych.” i par. 5 p. 6 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA: „Nieprzekazanie przez Mocodawcę tokenu i klucza do systemu SecretVote Pełnomocnikowi skutkuje brakiem możliwości oddania głosów przez Pełnomocnika.”.

Liczymy jednak na Wasz indywidualny liczny udział!

=================================================================================

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (SPSK/PCTA) zwołujemy w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 20 maja 2023 roku o godzinie 10.30, które odbędzie się w formule mieszanej, zdalnej w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnej w Hotelu Windsor w Jachrance. Link do spotkania zostanie przesłany w osobnej korespondencji.

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczamy w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 20 maja 2023 roku o godzinie 12.00, które odbędzie się formule mieszanej, zdalnej w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnej w Hotelu Windsor w Jachrance.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń i sprawozdanie finansowe za rok 2022.
 5. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu za rok 2022.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem raportu na temat wynagrodzeń członków za rok 2022.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2022.
 10. Głosowanie nad przeznaczeniem wyniku finansowego / pokryciem straty finansowej Stowarzyszenia za rok 2022.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 12. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 13. Głosowanie nad zatwierdzeniem wysokości składki członkowskiej na rok 2023.
 14. Uzupełniające wybory członka Zarządu.
 15. Informacja o planach na 2023 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.

Zgodnie z par. 13 ust. 2 statutu "Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia".

Zarząd PCTA