OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO PCTA.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego PCTA.PL („Ogólne Warunki”) określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie “PCTA”, w którego ramach Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych zamieszcza informacje dotyczące tematyki skarbowości i finansów.

II. DEFINICJE

Użyte w Ogólnych Warunkach sformułowania oznaczają:
PCTA – Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000300984, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, REGON: 1414841410, NIP 522-28-96-933, będące twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
Serwis – serwis tematyczny PCTA, poświęcony tematyce skarbowości i finansów.
Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach, materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia, artykuły, formularze kontaktowe Użytkowników Serwisu, formularze deklaracji członkowskich.
Serwis informacyjny – zasoby Serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym Ogólnych Warunkach.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
2. Serwis jest kompatybilny z najnowszymi wersjami przeglądarek internetowych. Sugerujemy aktualizowanie oprogramowania na bieżąco. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA PCTA

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów Serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony. 

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków oraz z dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. PCTA oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). PCTA nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów Serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
3. PCTA nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez niego zgody.
2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, archiwizacyjnych i organizacyjnych.
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 47/10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.
4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych celów.
5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
6. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres pcta@pcta.pl.
7. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.
8. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od Administratora danych osobowych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora danych, na adres: pcta@pcta.pl, stosownego żądania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ogólne Warunki pełnią rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Ogólnych Warunków ich udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby PCTA lub na adres e-mail: pcta@pcta.pl
5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: pcta@pcta.pl

Organizacje