Cele i zadania

Celem naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji i wyodrębnienia grupy zawodowej Skarbników oraz wszechstronne wspieranie Skarbników w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami, w tym:

 • stworzenie forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk zawodowych, rozwój i doskonalenie wiedzy i kompetencji zawodowych członków PCTA,
 • rozwój wiedzy o zarządzaniu płynnością finansową wśród kadry menedżerskiej,
 • reprezentowanie środowiska w dyskusji nad rozwojem polskiego rynku finansowego i prawa gospodarczego, przedstawianie opinii środowiska o aktach prawnych,
 • wypracowanie zasad etyki w całym środowisku Skarbników,
 • rozwój kadr zawodowych oraz dążenie do stworzenia kierunku studiów kształcącego przyszłych Skarbników.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • aktywny udział w konferencjach i szkoleniach o tematyce związanej z działalnością zawodową Skarbników, a także wyrażanie stanowiska na forum publicznym,
 • organizowanie zebrań i spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie tendencji rynku walutowego i pieniężnego,
 • organizowanie elektronicznych platform dyskusyjnych, na tematy zawodowe Skarbników,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z innymi stowarzyszeniami lub związkami o podobnym profilu,
 • merytoryczną pomoc przedsiębiorstwom, jak i początkującym pracownikom, w zakresie skarbowości i finansów przedsiębiorstw,
 • propagowanie solidności, odpowiedzialności i wysokiej etyki zawodowej wśród Skarbników i innych pracowników służb finansowych,
 • podnoszenie zawodowych umiejętności członków Stowarzyszenia w ramach organizowanych szkoleń i działalności informacyjnej,
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ochrona ich interesów zawodowych oraz współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju i kształtowania rynków finansowych, regulacji prawnych oraz kierowanie do nich postulatów,
 • współpracę ze szkołami wyższymi, studentami szkół wyższych oraz kadrą naukową, pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych,
 • działalność badawczo-naukową.

PCTA – 2013 goals, tasks, members & achievements [pdf 821 KB]

Organizacje