Kodeks Postępowania Etycznego Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych
uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 16 marca 2013

1. Wstęp / Misja
Kodeks Postępowania Etycznego (Kodeks) stanowi kompleksowy zestaw reguł wspólnych dla wszystkich członków Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (Stowarzyszenie). Kodeks został przyjęty w odpowiedzi na potrzebę utworzenia ramowych zasad, które zapewnią członkom Stowarzyszenia możliwość działania w bezpiecznym otoczeniu.
Kodeks niniejszy stoi w zgodzie z dokumentem Code of Ethics (Code) przyjętym przez Europejskie Stowarzyszenie Skarbników Korporacyjnych (EACT) oraz Międzynarodową Grupę Stowarzyszeń Skarbników (IGTA) w 2012 roku, który określa zasady postępowania dla członków regionalnych i krajowych stowarzyszeń (NTA), przy czym NTA są również członkami EACT i / lub IGTA. Dzięki Code międzynarodowa wspólnota skarbników posiada możliwość prezentowania jednolitego stanowiska, propagowania przyjętych wartości w kontaktach z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także promowania wysokich standardów etycznych.

2. Zasady i wartości
Kodeks stanowi wytyczne w zakresie identyfikacji konfliktów interesów oraz niedopuszczalnych zachowań, a także im zapobieganiu. Zasady w nim zawarte mają również za zadanie pomóc członkom w procesie samooceny.
Każdy członek Stowarzyszenia powinien reprezentować wartości, które nie powinny stać w sprzeczności z normami etycznymi, zasadami ładu korporacyjnego ani z przepisami prawa lub przyjętą praktyką. Wartości, o których mowa powyżej, to:

2.1 Uczciwość / Szlachetność / Zaufanie / Prawość
Członkowie Stowarzyszenia uznają za nadrzędną potrzebę mówienia prawdy w każdych okolicznościach, bez pomijania, czy też nieprawdziwego przedstawiania informacji. Ponadto powinni być lojalni wobec pracodawcy, współpracowników oraz Stowarzyszenia i powinni sprzeciwiać się decyzjom i działaniom, które mogłyby być sprzeczne z ich interesami.
Celem Stowarzyszenia jest stworzenie atmosfery zaufania i partnerskiej współpracy, aby członkowie szanowali i doceniali inne punkty widzenia oraz szukali, akceptowali i oferowali konstruktywną krytykę podejmowanych działań.

2.2 Przejrzystość
Członkowie Stowarzyszenia starają się komunikować w sposób czytelny unikając przy tym jakichkolwiek dwuznaczności. Przejrzystość ma szczególne znaczenie w sprawach dotyczących specjalistycznych problemów związanych z działalnością Skarbu, które mogą być niewłaściwie zrozumiane, lub prowadzić do błędnej oceny sytuacji.

2.3 Niezależna i profesjonalna opinia
Członek Stowarzyszenia dąży do podejmowania decyzji w sposób niezależny, wyważony i profesjonalny, unikając przy tym konfliktu z interesami prywatnymi. W procesie udzielania porad o charakterze zawodowym Stowarzyszenie promuje zwyczaj profesjonalnej konsultacji, w miarę możliwości w każdej sprawie.

2.4 Kompetencje
Członek Stowarzyszenia działa zgodnie z dobrą praktyką, normami zawodowymi oraz własnym zakresem odpowiedzialności. Ponadto powinien on dbać o własny rozwój zawodowy podwyższając systematycznie poziom kwalifikacji oraz dając przykład swoim współpracownikom. Członek Stowarzyszenia nie powołuje się na kompetencje, których nie posiada, oraz nie podejmuje działań, gdy nie ma wystarczającego rozeznania.

2.5 Poufność
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek traktować wszelkie uzyskane informacje z poufnością właściwą ich rodzajowi, ze szczególną ostrożnością podchodząc do informacji wrażliwych.
Powinien również stosować się do wszelkich korporacyjnych zaleceń dotyczących ujawniania informacji, chyba że są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
Powinien powstrzymać się od ujawniania lub wykorzystania dla własnych, czy też innych nieodpowiednich celów, informacji poufnych uzyskanych w trakcie zatrudnienia, w ramach pełnienia obowiązków służbowych czy też członkostwa w Stowarzyszeniu lub innych organizacjach, a także innych informacji, których poufnej natury jest świadomy.

2.6 Zgodność z przepisami
Członek Stowarzyszenia powinien działać zgodnie z prawami, przepisami i konwencjami krajów i rynków, w których prowadzi on działalność, takich jak prawo handlowe, prawo podatkowe, przepisy nadzoru giełdowego oraz przepisy chroniące interesy uczestników rynków finansowych i inne o podobnym charakterze.
Członek ma również obowiązek działać zgodnie z prawem antydyskryminacyjnym obowiązującym w jego kraju i szanować prawo równego traktowania ludzi bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, wyznanie czy poglądy polityczne.
Ponadto Członek Stowarzyszenia ma obowiązek zapoznać się dogłębnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.7 Wzór postępowania
Członkowie Stowarzyszenia o większym stażu zawodowym powinni pomagać mniej doświadczonym kolegom i udzielać im porad oraz zaleceń dotyczących moralnych i zawodowych aspektów pracy w obszarze skarbu. Powinni również zapewnić właściwe rozumienie wspólnych wartości i praktyk oraz ich stosowanie w codziennej pracy.
Członek Stowarzyszenia, który sprawuje funkcje kierownicze, zapewni plan szkoleń zawodowych dla wszystkich swoich podwładnych oraz dążyć będzie do podwyższania standardów zawodowych w swoim otoczeniu.

3. Działanie zgodnie z normami etycznymi
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek działać zgodnie z normami etycznymi i szanować swoich współpracowników oraz osoby trzecie. Nie mogą oferować ani przyjmować łapówek, ani stosować żadnych form przekupstwa. Mają obowiązek unikać szkodzenia innym osobom, ich mieniu, reputacji czy pozycji zawodowej, czy to przez udzielanie nieprawdziwych lub fałszywych informacji, czy przez umyślne lub nieumyślne działania lub zaniechania.

4. Kompetencje
Członkowie Stowarzyszenia powinni zdawać sobie sprawę z tego, że są odpowiedzialni za rozwój własnej wiedzy oraz za dzielenie się najlepszymi praktykami.
Ciągłe doskonalenie wiedzy zawodowej jest kluczowym elementem podnoszenia poziomu kompetencji Członków Stowarzyszenia, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5. Prywatne korzyści
Pracownicy skarbowości, biorąc udział w procesie nabywania usług finansowych i innych usług o podobnym charakterze, mogą stanąć w obliczu dylematów natury etycznej. Mogą one mieć miejsce szczególnie w przypadku, gdy oferowane są upominki, rozrywka, korzyści materialne czy też prywatne usługi o cenie niższej niż cena rynkowa. Podobnie w przypadku, gdy relacje handlowe z dostawcą usług finansowych lub innych usług o podobnym charakterze pracownik skarbowości przekłada na prywatne korzyści. W takich sytuacjach

Członek Stowarzyszenia powinien działać zgodnie z następującymi zasadami:

  • zakazane jest przyjmowanie upominków, usług czy rozrywki, jeżeli mogłoby to mieć jakikolwiek wpływ na osąd lub lojalność czy też właściwe wypełnianie obowiązków służbowych,
  • wymagane jest zachowanie uczciwości zawodowej i niezależności opinii, szczególnie w przypadku wyboru kontrahentów w imieniu swojego pracodawcy,
  • wymagane jest upewnienie się przez Członka Stowarzyszenia, że pracodawca zatwierdził jego osobiste kontakty biznesowe z partnerami biznesowymi pracodawcy,
  • wymagane jest ujawnienie pracodawcy oraz upewnienie się, że pracodawca pozyskał pełną informację o prywatnych korzyściach Członka Stowarzyszenia, które ten zyskał w kontaktach z partnerami biznesowymi pracodawcy.

Członek Stowarzyszenia powinien działać na rzecz wprowadzenia u swojego pracodawcy rejestru korzyści, zakładającego:

  • prowadzenie ewidencji upominków i korzyści otrzymanych przez pracowników oraz im oferowanych; oraz
  • dokonywanie regularnych przeglądów takiej ewidencji oraz obowiązującej w tym zakresie polityki przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

Członek Stowarzyszenia powinien promować istnienie rejestru korzyści przynajmniej w swoim bezpośrednim otoczeniu i zachęcać swoich podwładnych do jego stosowania, jeżeli wprowadzenie tego rozwiązania w całej organizacji nie będzie możliwe.

6. Obowiązywanie
Kodeks etyczny obowiązuje wszystkich Członków Stowarzyszenia, niezależnie od ich stanowiska w obszarze skarbu, a także niezależnie od tego, czy jest to obszar zawodowy, czy też prywatny danego członka. Zachęcamy wszystkich członków do udostępniania niniejszego dokumentu wszystkim swoim kontrahentom w sektorze finansowym.
Członek Stowarzyszenia powinien czuć się zobowiązany do podtrzymywania reputacji zawodu skarbnika korporacyjnego i nie podejmować żadnych działań, które tę reputację mogłyby naruszyć.

7. Naruszenia
W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu postanowień niniejszego kodeksu Zarząd Stowarzyszenia zbierze się niezwłocznie w celu ustalenia i zbadania faktów. W razie potwierdzenia naruszenia, Zarząd Stowarzyszenia podejmie odpowiednie kroki w celu określenia powagi takiego naruszenia.
Naruszenia postanowień niniejszego kodeksu postępowania traktowane są jako naruszenie o charakterze dyscyplinarnym i podlegać będą, w zależności od powagi naruszenia, następującym sankcjom:

  • tymczasowe zawieszenie członkostwa, albo
  • wykluczenie z listy członków w trybie przewidzianym w paragrafie 8 statutu Stowarzyszenia.

Kodeks etyczny Stowarzyszenia [pdf 377 KB]

Organizacje