Polityka prywatności

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania Państwa prywatności, wszelkie dane osobowe i informacje przekazane przez Państwo, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. (zwanej dalej „Ustawą”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (zwane dalej PCTA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000300984.

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

PCTA nie ujawnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje żadnych danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy:
1) użytkownik wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jego danych,
2) jest to niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wobec organów uprawnionych na mocy tychże przepisów prawa.

Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych

Informujemy o przysługującym Państwu, na podstawie Ustawy, prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania.
PCTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

Konkursy

Stowarzyszenie organizuje co roku wiele konkursów, zarówno dla swoich członków (np. konkurs walutaowy) jak i studentów - np bardzo popularny konkurs na pracę magisterską i licencjacką poświęconą tematyce skarbowości.

Organizacje