Polityka prywatności

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania Państwa prywatności, wszelkie dane osobowe i informacje przekazane przez Państwo, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. (zwanej dalej „Ustawą”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (zwane dalej PCTA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000300984.

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

PCTA nie ujawnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje żadnych danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy:
1) użytkownik wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jego danych,
2) jest to niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wobec organów uprawnionych na mocy tychże przepisów prawa.

Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych

Informujemy o przysługującym Państwu, na podstawie Ustawy, prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania.
PCTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

Organizacje