KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

My, Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (dalej „PCTA” lub „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10 (kod pocztowy 02-672) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

  1. w celu ustanowienia Twojego członkostwa w Stowarzyszeniu (umowa członkowska), na podstawie złożonej przez Ciebie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu wykonania praw członkowskich, jeśli zostaniesz członkiem Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jeśli dokonywałeś  wpłat na rzecz Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeśli złożyłeś deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia lub zostałeś przyjęty do Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Prawo do sprzeciwu

  1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie punktów opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach określonych w pkt. II powyżej, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas prawnie ważne i uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
  3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony www.pcta.pl lub wysyłając nam e-mail na adres pcta@pcta.pl.

IV. Okres przechowywania danych 

  1. Twoje dane osobowe, wynikające z Twojego członkostwa w PCTA (umowa członkowska), będą przetwarzane przez okres w którym jesteś członkiem Stowarzyszenia i w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia, czyli przez 7 lat od końca roku, w którym ustało Twoje członkostwo w Stowarzyszeniu. Liczenie okresu przechowywania danych od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia dla osób, które dokonały ostatniej wpłaty na rzecz Stowarzyszenia w danym roku. 
  2. Jeżeli nie zostaniesz przyjęty do Stowarzyszenia, Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od daty podjęcia przez Zarząd PCTA decyzji o braku akceptacji Twojej deklaracji członkowskiej.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione wydawnictwu TMI Treasury Management International wydawanemu przez P4 Publishing Ltd Registered in England & Wales No. 5838515 VAT Number 902167746 oraz partnerowi wydawnictwa EACT (The European Association of Corporate Treasurers). Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, hotele, w których organizujemy spotkania i konferencje Stowarzyszenia.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo przenoszenia danych;  

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest wymagane do obsługi i realizacji Twoich praw i obowiązków jako członka Stowarzyszenia, w tym między innymi do:

a) Otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia;

b) Uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach Stowarzyszenia.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Stowarzyszenie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w żadnym procesie.

IX. Zgoda na marketing bezpośredni

Czy zgadasz się, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celu oferowania Ci materiałów i usług oraz przedstawiania informacji promocyjnych:
za pośrednictwem wiadomości e-mail  TAK  NIE; 
za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli podasz nam stosowne 
dane  TAK  NIE; 
za pośrednictwem telefonu  TAK  NIE;
za pośrednictwem wiadomości SMS  TAK  NIE?
Będziemy korzystać z tej możliwości z umiarem starając się dobierać ofertę do Twoich potrzeb.