Statut

Statut Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych w brzmieniu ustalonym uchwałą Walnego Zebrania Członków SPSK z dnia 24 stycznia 2013 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych” - zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

a. Równolegle, Stowarzyszenie posiada nazwę w języku angielskim, która używana jest zastępczo w kontaktach międzynarodowych: „Polish Corporate Treasurers Association”.
b. Stowarzyszenie używa wymienienie dwóch skrótowych określeń pochodzących odpowiednio od polskiej oraz angielskiej nazwy: SPSK oraz PCTA.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym aktywnych zawodowo Skarbników.

3. „Skarbnikiem” w rozumieniu niniejszego Statutu jest osoba zatrudniona w instytucjach (przedsiębiorstwach) nie będących bankami w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa bankowego, na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, mających w zakresie swoich obowiązków zarządzanie finansami i ryzykiem lub wspomaganie tych obowiązków, a w szczególności w obszarze:

a. prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa,
b. zlecania i wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa,
c. zapewniania prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych przez przedsiębiorstwo,
d. przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych przedsiębiorstwa,
e. ezapewniania terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań, sprzedaży wierzytelności,
f. analizowania wykorzystania środków własnych przedsiębiorstwa,
g. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym i finansowym w przedsiębiorstwie,
h. analizowania ryzyk finansowych oraz zarządzanie tymi ryzykami,
i. zarządzania płynnością, w tym przygotowywanie prognoz płynności finansowej, kontrola stanu środków na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa,
j. bieżącej współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
k. negocjowania i zawierania umów finansowych,
l. współpraca z NBP
m. obsługa instrumentów finansowych,
n. zarządzanie kapitałem obrotowym.

4. Stowarzyszenie może używać wyodrębniającego je znaku graficznego, jak również odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do noszenia odznak organizacyjnych lub odznak honorowych ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

6. Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia zlokalizowana jest pod adresem „www.pcta.pl”.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami prawnymi.

5. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.

6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji i wyodrębnienia grupy zawodowej Skarbników oraz wszechstronne wspieranie Skarbników w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami, w tym:

1. stworzenie forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk zawodowych, rozwój i doskonalenie wiedzy i kompetencji zawodowych członków Stowarzyszenia,

2. rozwój wiedzy o zarządzaniu procesami skarbowymi wśród kadry menadżerskiej,

3. reprezentowanie środowiska w dyskusji nad rozwojem polskiego rynku finansowego i prawa gospodarczego; przedstawianie opinii środowiska o aktach prawnych,

4. wypracowanie i wdrożenie zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,

5. propagowanie zasad etyki w całym środowisku Skarbników,

6. rozwój nowych kadr zawodowych oraz dążenie do stworzenia kierunku studiów kształcącego przyszłych Skarbników.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe poprzez:

1. aktywny udział w konferencjach i szkoleniach o tematyce związanej z działalnością zawodową Skarbników, a także wyrażanie stanowiska na forum publicznym,

2. organizowanie konferencji, zebrań i spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie tendencji rynku walutowego i pieniężnego,

3. organizowanie elektronicznych platform dyskusyjnych, na tematy zawodowe Skarbników,

4. utrzymywanie stałych kontaktów z innymi stowarzyszeniami lub związkami o podobnym profilu,

5. merytoryczną pomoc przedsiębiorstwom, i ich pracownikom w zakresie skarbowości i finansów przedsiębiorstw,

6. propagowanie solidności, odpowiedzialności i wysokiej etyki zawodowej wśród Skarbników i innych pracowników służb finansowych,

7. podnoszenie zawodowych umiejętności członków Stowarzyszenia w ramach organizowanych szkoleń i działalności informacyjnej,

8. reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ochrona ich interesów zawodowych oraz współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju i kształtowania rynków finansowych, regulacji prawnych oraz kierowanie do nich postulatów,

9. współpraca ze szkołami wyższymi, studentami szkół wyższych oraz kadrą naukową szkół wyższych, pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych,

10. działalność badawczo-naukową,

11. promocję zatrudniania i aktywizację zawodową dla obecnych i byłych Skarbników, w szczególności członków Stowarzyszenia, pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§ 5

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. aspirantów
b. zwyczajnych
c. wspierających
d. honorowych

2. Członkiem aspirantem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została pozbawiona praw publicznych, będąca Skarbnikiem na dzień złożenia deklaracji spełniająca warunki określone w § 1 ust. 3 Statutu – z zastrzeżeniem ust. 3 i 8 niniejszego paragrafu, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację członkowską i opłaci składkę członkowską za rok bieżący.

3. Członkami aspirantami mogą także zostać osoby wykonujące wybrane czynności opisane w § 1 ust.3 Statutu, niebędące jednak zatrudnione na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku, pod warunkiem uzyskania rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

4. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każdy członek aspirant, który wniósł odpowiedni wkład pracy społecznej w realizowanie celów Stowarzyszenia i zostanie mu nadany przez Zarząd tytuł członka zwyczajnego.

5. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc i/lub wsparcie w realizacji jego celów.

7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, pod warunkiem przyjęcia przez nią członkostwa honorowego.

8. Zatrudnienie w banku nie wyklucza możliwości pozostawania Członkiem Stowarzyszenia pod warunkiem pełnienia równolegle wybranych funkcji opisanych w § 1 ust. 3 Statutu.

§ 6

1. Kandydat na członka aspiranta Stowarzyszenia składa do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek,.

2. Nie rzadziej niż raz w roku, przed Walnym Zebraniem członków Zarząd podejmuje uchwałę o zmianie statusu członków aspirantów na członków zwyczajnych po udokumentowaniu przez nich odpowiedniego wkładu pracy w działalność stowarzyszenia.

3. Kandydat na członka wspierającego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację w przedmiocie zobowiązania do opłacania składek zawierającą zadeklarowaną wysokość składki członkowskiej.

4. O przyznaniu członkostwa aspiracyjnego, zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu decyduje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

5. Od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest w tej sprawie ostateczna. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

6. Członkostwo honorowe przyznawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 7

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
b. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,
c. skreślenia z listy Członków z powodu utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a. zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b. uporczywego uchylania się od realizowania celów stowarzyszenia, w tym kilkukrotne odmowy prezentacji merytorycznej na spotkaniach stowarzyszenia opisanych w §9 ust.1 pkt g),
c. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
d. postępowania niegodnego, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
e. działania na szkodę Stowarzyszenia,
f. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom.

§ 8

1. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w §7 ust. 1 pkt a) - d) stwierdza Zarząd w formie uchwały.

3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 1 i 2 powyżej przysługuje zainteresowanemu członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4. Każda uchwała Zarządu i Walnego Zebrania Członków dotycząca wykluczenia członka musi zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki członków

§ 9

1. Członek aspirant oraz zwyczajny zobowiązany jest do:
a. aktywnego uczestniczenia we wszelkich pracach Stowarzyszenia, w tym w badaniach rynkowych i ankietach,
b. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c. podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,
d. regularnego opłacania składek członkowskich,
e. udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
f. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
g. przygotowania oraz przedstawienia, na prośbę Zarządu, merytorycznej prezentacji z dziedziny skarbowości podczas otwartych spotkań Zarządu lub konferencji organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia; odmowa wykonania takiego obowiązku wymaga uzasadnienia, które zostanie poddane ocenie Zarządu.

2. Każdy Członek aspirant oraz Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
b. wybierania do organów Stowarzyszenia,
c. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e. noszenia odznaki organizacyjnej,
f. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego statutowej działalności.

3. Ponadto Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo do kandydowania do organów Stowarzyszenia.

4. Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
a. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
b. uczestniczenia we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
c. zgłaszania do władz Stowarzyszenia opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia. Osoba Prawna realizuje swoje prawa przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.

5. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Stowarzyszenia, oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia,
b. terminowo opłacać składki członkowskie i regulować inne przyjęte zobowiązania wobec Stowarzyszenia,
c. na wniosek władz Stowarzyszenia składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których rozstrzygane są sprawy jego członkostwa.

6. Członek honorowy nie ma obowiązku uiszczania składki członkowskiej.

7. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają jednak czynnego, ani biernego prawa wyborczego. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczą z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

Władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków

§ 11

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków powinno odbyć się co najmniej raz w roku.

§ 12

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 11 ust. 2 lub Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną lub przez 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 13

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom organów stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków,
b. zmiany Statutu,
c. ustalenie wytycznych działalności Stowarzyszenia,
d. wybór Członków Zarządu i powierzenie jednemu z nich funkcji Prezesa Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej i powierzenie jednemu z nich funkcji Przewodniczącego,
e. przyznawanie i pozbawianie statusu członka honorowego,
f. ustalanie wysokości składek członkowskich i trybu ich uiszczania,
g. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków oraz odwołań od uchwał Zarządu,
h. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
i. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
j. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,
a. w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia,
b. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych Członków.

2. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

3. Uchwała o odwołaniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, podjęta być może przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jedynie wówczas, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków zwołuje się przez:
1.1 ogłoszenie w dzienniku Rzeczpospolita, które powinno być dokonane co najmniej na 14 dni przez terminem Walnego Zebrania Członków,
lub
1.2 za pomocą poczty elektronicznej wysłanej co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania,
lub
1.3 listów poleconych wysłanych co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania,
lub
1.4 umieszczenie ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przez terminem Walnego Zebrania Członków.
W ogłoszeniu oznaczyć należy datę, godzinę i miejsce Walnego zebrania Członków oraz porządek obrad.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo jego Zastępca, a następnie spośród członków zwyczajnych wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący wyznacza Protokolanta. W razie nieobecności tych osób Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników jest podpisana przez Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

§ 17

1. Głosowanie jest jawne lub tajne w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Stowarzyszenia, jak również w sprawach personalnych.

Zarząd i jego kompetencje

§ 19

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
b. ustalanie szczegółowych kierunków działań Stowarzyszenia i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
d. zaciąganie zobowiązań
e. tworzenie stałych i doraźnych komisji Stowarzyszenia oraz określanie ich zadań,
f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
g. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia
h. uchwalanie i wykonywanie budżetu Stowarzyszenia
i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków oraz ustania członkostwa
j. wyznaczanie szczególnych zadań dla członków aspirantów pragnących zostać członkami zwyczajnymi
k. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników etatowych
l. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

2. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich.

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 21, każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu.

4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Prezes.

§ 20

1. Zarząd składa się z od 3 do 6 członków, w tym:
a. Prezesa,
b. Wiceprezesa,
c. Sekretarza,
d. Skarbnika,
Przy czym funkcje Sekretarza i Skarbnika mogą być sprawowane łącznie z funkcją Wiceprezesa.

2. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

3. Prezes Zarządu jest wybierany w głosowaniu tajnym na okres wspólnej kadencji Zarządu wynoszącej 2 lata.

4. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym na okres wspólnej kadencji wynoszącej 2 lata.

5. Zarząd na pierwszym posiedzeniu powołuje spośród swoich członków Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz pozostałych Członków w drodze uchwały Zarządu.

6. Uzupełnienie składu Zarządu w przypadku powstania wakatu następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków lub przez uchwałę Zarządu, przy czym uzupełnienie składu Zarządu w trybie uchwały Zarządu nie może przekroczyć połowy jego składu. Walne Zebranie Członków uzupełni skład Zarządu w przypadku niewystarczającej liczby członków Zarządu do sprawowania funkcji opisanych w ust. 1 lub wygaśnięcia mandatu Prezesa w czasie trwania kadencji, podczas najbliższego zebrania.

§ 21

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku.

2. Zarząd zbiera się decyzją Prezesa, Wiceprezesa, 3 osób wchodzących w skład Zarządu, lub na żądanie Komisji Rewizyjnej w trybie przewidzianym w Par. 24 ust.3.

Komisja Rewizyjna i jej kompetencje

§ 23

Organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna - składa się z od 3 do 6 członków powoływanych i odwoływanych uchwałami Walnego Zebrania Członków.

1. Przewodniczący i Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą w głosowaniu tajnym.

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu powołuje spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego.

3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w przypadku powstania wakatu następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków lub uchwałę Komisji Rewizyjnej, przy czym w trybie uchwały Komisji Rewizyjnej uzupełnienie składu Komisji nie może przekroczyć połowy jej składu. Walne Zebranie Członków uzupełni skład Komisji Rewizyjnej w przypadku niewystarczającej liczby jej członków do sprawowania funkcji opisanych w ust. 1, podczas najbliższego Zebrania.

§ 24

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
c. składanie na Walnym Zebraniu Członków corocznego pisemnego sprawozdania ze swojej działalności oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu,
d. występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,
e. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
f. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna może zażądać w trybie uchwały zwołania w ciągu 14 dni posiedzenia Zarządu, z podanym przez Komisję porządkiem obrad.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a. będące członkami Zarządu,
b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie, których wysokość i tryb wpłat ustala Walne Zebranie Członków
b. darowizny, dotacje, subwencje, zapisy i spadki
c. przychody z działalności gospodarczej

3. Rok obrachunkowy Stowarzyszenia trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, a w pierwszym roku od dnia zarejestrowania do 31 grudnia.

4. Zarząd, za pośrednictwem Skarbnika, corocznie przedkłada Walnemu Zebraniu Członków do aprobaty bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową i wykonanie budżetu za dany rok oraz projekt budżetu stowarzyszenia na rok następny.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 członków przy obecności:
a. w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia
b. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

3. Wniosek o dokonanie zmian Statutu oraz wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może być złożony przez:
a. co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
b. Komisję Rewizyjną,
c. Zarząd.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, powołuje likwidatora i ustala cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych Statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut Stowarzyszenia [pdf 307 KB]

Organizations