Regulamin uczestnictwa w Konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA)

1. Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (zwane dalej PCTA) w ramach swojej działalności statutowej organizuje konferencje, spotkania tematyczne i inne spotkania edukacyjno integracyjne (zwane łącznie dalej Spotkaniami) dla swoich członków i innych uczestników (zwanych łącznie dalej Uczestnikami).

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część warunków uczestnictwa w Spotkaniach i obowiązują wszystkich Uczestników. Przepisy Regulaminu obowiązują także Uczestników nie będących członkami PCTA za wyjątkiem punktu 3 d, a w przypadku przedstawicieli Partnerów (Partnerami zwane są podmioty współpracujące przy organizacji danego Spotkania) i gości zaproszonych przez Partnerów danego Spotkania także punktów b,c.

3. Warunkiem udziału w Spotkaniach PCTA jest:
a) Pozostawanie członkiem PCTA lub posiadanie zaproszenia od PCTA na dane Spotkanie, przy czym poprzez posiadanie zaproszenia od PCTA rozumie się uzyskanie zaproszenia przez potencjalnego uczestnika po decyzji Zarządu, jak i prawo uczestniczenia w Spotkaniu wynikające z zaakceptowania przez Zarząd warunków uczestnictwa przedstawicieli Partnera i osób zaproszonych przez Partnera jako goście.
b) Zgłoszenie uczestnictwa w Spotkaniu w sposób określony w informacji o organizowanym Spotkaniu. Jeśli nie będzie innej informacji o formie zgłoszenia to zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej PCTA.
c) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez PCTA, o ile udział w danym Spotkaniu jest odpłatny lub częściowo odpłatny.
d) Brak zaległości w regulowaniu składek członkowskich PCTA (w tym za rok bieżący gdy Spotkanie odbywa się po obowiązującym terminie uregulowania składki za dany rok lub gdy warunek opłaty składek za bieżący rok został dodatkowo określony w informacji o Spotkaniu).

4. Liczba miejsc udziału w każdym Spotkaniu jest ograniczona. O udziale w Spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń lub wpłat (jeśli Spotkanie jest częściowo lub w całości odpłatne) lub inne warunki określone w informacji o Spotkaniu.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu wniosek o zwrot uiszczonej opłaty nie jest uwzględniany gdy do dnia rozpoczęcia Spotkania pozostało mniej niż 14 dni kalendarzowych lub gdy minął termin podany w informacji o Spotkaniu.

6. PCTA oraz Partnerzy mogą podczas Spotkań przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Spotkania dla celów dokumentacji, promocji PCTA i Partnerów. Uczestnictwo w Spotkaniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez PCTA i Partnerów wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników w swoich materiałach promocyjnych i marketingowych. 

7. Wyrażenie zgody jak w pkt. 6 powyżej, jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej PCTA lub Partnera oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się tym samym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem PCTA i/lub Partnera, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie. Zdjęcia pobrane ze strony internetowej PCTA, z części dostępnej po zalogowaniu nie mogą być wykorzystywane publicznie.

8. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Spotkaniem, jak również w miejscach zakwaterowania.

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez PCTA, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu, PCTA uprawnione jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Spotkaniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Spotkania lub terenu obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie. W takich przypadkach PCTA zachowuje prawo do opłaty za Spotkanie.

10. PCTA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Spotkania.

11. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pcta.pl.

Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Spotkania (punkt 3b) lub przybycie na Spotkanie, gdy jest się Uczestnikiem zaproszonym przez PCTA (punkt 3a) jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

Regulamin o powyższej treści obowiązuje od 28 stycznia 2023 roku roku.  

 

Regulamin spotkań [PDF, 177 kB]

Organizations