Regulamin uczestnictwa w Konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA)

1. Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (zwane dalej PCTA) w ramach swojej działalności statutowej organizuje konferencje, spotkania tematyczne i inne spotkania edukacyjno integracyjne (zwane łącznie dalej Spotkaniami) dla swoich członków i innych uczestników (zwanych łącznie dalej Uczestnikami).

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część warunków uczestnictwa w Spotkaniach i obowiązują wszystkich Uczestników. Przepisy Regulaminu obowiązują także Uczestników nie będących członkami PCTA za wyjątkiem punktu 3 d, a w przypadku przedstawicieli Partnerów (Partnerami zwane są podmioty współpracujące przy organizacji danego Spotkania) i gości zaproszonych przez Partnerów danego Spotkania także punktów b,c.

3. Warunkiem udziału w Spotkaniach PCTA jest:
a) Pozostawanie członkiem PCTA lub posiadanie zaproszenia od PCTA na dane Spotkanie, przy czym poprzez posiadanie zaproszenia od PCTA rozumie się uzyskanie zaproszenia przez potencjalnego uczestnika po decyzji Zarządu, jak i prawo uczestniczenia w Spotkaniu wynikające z zaakceptowania przez Zarząd warunków uczestnictwa przedstawicieli Partnera i osób zaproszonych przez Partnera jako goście.
b) Zgłoszenie uczestnictwa w Spotkaniu w sposób określony w informacji o organizowanym Spotkaniu. Jeśli nie będzie innej informacji o formie zgłoszenia to zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej PCTA.
c) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez PCTA, o ile udział w danym Spotkaniu jest odpłatny lub częściowo odpłatny.
d) Brak zaległości w regulowaniu składek członkowskich PCTA (w tym za rok bieżący gdy Spotkanie odbywa się po obowiązującym terminie uregulowania składki za dany rok lub gdy warunek opłaty składek za bieżący rok został dodatkowo określony w informacji o Spotkaniu).

4. Liczba miejsc udziału w każdym Spotkaniu jest ograniczona. O udziale w Spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń lub wpłat (jeśli Spotkanie jest częściowo lub w całości odpłatne) lub inne warunki określone w informacji o Spotkaniu.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu wniosek o zwrot uiszczonej opłaty nie jest uwzględniany gdy do dnia rozpoczęcia Spotkania pozostało mniej niż 14 dni kalendarzowych lub gdy minął termin podany w informacji o Spotkaniu.

Regulamin spotkań [PDF, 177 kB]

Organizations