Regulamin uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA)

 

 1. Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (zwane dalej PCTA) w ramach swojej działalności statutowej organizuje konferencje, spotkania tematyczne i inne spotkania edukacyjno-integracyjne (zwane łącznie dalej Spotkaniami) dla swoich członków i innych uczestników (zwanych łącznie dalej Uczestnikami).
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część warunków uczestnictwa w Spotkaniach i obowiązują wszystkich Uczestników. Przepisy Regulaminu obowiązują także Uczestników nie będących członkami PCTA za wyjątkiem punktu 3 d, a w przypadku przedstawicieli Partnerów (Partnerami zwane są podmioty współpracujące przy organizacji danego Spotkania) i gości zaproszonych przez Partnerów danego Spotkania także punktów 3 b, c.
 3. Warunkiem udziału w Spotkaniach PCTA jest:
 4. a) Pozostawanie członkiem PCTA lub posiadanie zaproszenia od PCTA na dane Spotkanie, przy czym poprzez posiadanie zaproszenia od PCTA rozumie się uzyskanie zaproszenia przez potencjalnego uczestnika po decyzji Zarządu, jak i prawo uczestniczenia w Spotkaniu wynikające z zaakceptowania przez Zarząd warunków uczestnictwa przedstawicieli Partnera i osób zaproszonych przez Partnera jako goście.
 5. b) Zgłoszenie uczestnictwa w Spotkaniu w sposób określony w informacji o organizowanym Spotkaniu. Jeśli nie będzie innej informacji o formie zgłoszenia – to zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej PCTA.
 6. c) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez PCTA, o ile udział w danym Spotkaniu jest odpłatny lub częściowo odpłatny.
 7. d) Brak zaległości w regulowaniu składek członkowskich PCTA (w tym za rok bieżący – gdy Spotkanie odbywa się po obowiązującym terminie uregulowania składki za dany rok lub gdy warunek opłaty składek za bieżący rok został dodatkowo określony w informacji o Spotkaniu).
 8. Liczba miejsc udziału w każdym Spotkaniu jest ograniczona. O udziale w Spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń lub wpłat (jeśli Spotkanie jest częściowo lub w całości odpłatne) lub inne warunki określone w informacji o Spotkaniu.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu wniosek o zwrot uiszczonej opłaty nie jest uwzględniany gdy do dnia rozpoczęcia Spotkania pozostało mniej niż 14 dni kalendarzowych lub gdy minął termin podany w informacji o Spotkaniu.
 10. Uczestnik zapisując się na udział w Spotkaniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących jego imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres email, miejsce i stanowisko pracy w celach związanych z realizacją zgłoszenia i udziałem w Spotkaniu.
 11. PCTA oraz Partnerzy mogą podczas Spotkań przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Spotkania dla celów dokumentacji, promocji PCTA i Partnerów. Uczestnik może wyrazić, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez PCTA i Partnerów jego wizerunku/głosu/wypowiedzi w swoich materiałach promocyjnych i marketingowych. Warunkiem publikacji zdjęć i nagrań ze Spotkania na stronie internetowej PCTA lub Partnera oraz wykorzystania w materiałach promocyjnych jest wyrażenie przez osoby znajdujące się na nich zgody, z tym zastrzeżeniem, że zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości.
 12. Wyrażenie zgody jak w pkt. 7 powyżej, jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej PCTA lub Partnera oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się tym samym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem PCTA i/lub Partnera, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie. Zdjęcia pobrane ze strony internetowej PCTA, z części dostępnej po zalogowaniu nie mogą być wykorzystywane publicznie.
 13. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Spotkaniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez PCTA, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu, PCTA uprawnione jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Spotkaniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Spotkania lub terenu obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie. W takich przypadkach PCTA zachowuje prawo do opłaty za Spotkanie.
 15. PCTA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Spotkania.
 16. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pcta.pl.

Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Spotkania (punkt 3b) lub przybycie na Spotkanie, gdy jest się Uczestnikiem zaproszonym przez PCTA (punkt 3a) jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: „Oświadczenie uczestnika i zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną”

załącznik nr 1

Oświadczenie Uczestnika

Ja niżej podpisany/a, ________________________________________________________________

w związku z zamiarem uczestnictwa w Spotkaniu Zawodowym („Spotkanie”) w dniach ………….….. w …………………………………………………… organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (zwane dalej PCTA lub Stowarzyszenie) niniejszym oświadczam, że akceptuję poniższe zapisy:

 1. Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych w ramach swojej działalności statutowej organizuje konferencje, spotkania tematyczne i inne spotkania edukacyjno-integracyjne (zwane łącznie dalej Spotkaniami) dla swoich członków i innych uprawnionych uczestników (zwanych łącznie dalej Uczestnikami).
 2. Niniejsze zapisy stanowią integralną część warunków uczestnictwa w Spotkaniach i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. PCTA oraz Partnerzy mogą podczas Spotkań przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Spotkania dla celów dokumentacji, promocji PCTA i Partnerów. Uczestnik może wyrazić zgodę zgodnie
  z poniższym wzorem, na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez PCTA i Partnerów jego wizerunku/głosu/wypowiedzi w swoich materiałach promocyjnych i marketingowych. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości.
 4. Wyrażenie zgody jak w pkt. 3 powyżej, jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej PCTA lub Partnera oraz wykorzystane
  w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się tym samym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem PCTA i/lub Partnera z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Oświadczeniu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu obowiązującego na terenie obiektu,
  w którym organizowane jest Spotkanie, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
  i przeciwpożarowych. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Spotkaniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez PCTA, iż Uczestnik narusza powyższe zapisy, PCTA uprawnione jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Spotkaniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Spotkania lub terenu obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie.
 7. PCTA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Spotkania.
 8. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Spotkania lub przybycie na Spotkanie, gdy jest się Uczestnikiem zaproszonym przez PCTA jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zapisów.

Brak akceptacji powyższego Oświadczenia jest równoznaczny z odmową dopuszczenia do udziału w Spotkaniu.

…………………………………………

(imię, nazwisko, data, podpis)

Zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (dalej jako „Stowarzyszenie”, „Organizator”), z siedzibą w Warszawie wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000300984 moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu email, miejsca i stanowiska pracy w celach związanych z realizacją zgłoszenia i udziałem w Spotkaniu PCTA organizowanym przez Stowarzyszenie w dniach ……………………... w ……………………………………...

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w Spotkaniu.

…………………………………………

(imię, nazwisko, data, podpis)

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t.j. z 2022r., poz. 2509) wyrażam zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo nieodpłatne rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie mojego wizerunku oraz głosu na stronie internetowej PCTA lub Partnera PCTA oraz wykorzystanie w materiałach promocyjnych, także rozpowszechnianie w tym celu za pomocą wizji bądź fonii, w związku z uczestnictwem w Spotkaniu PCTA organizowanym przez Stowarzyszenie w dniach ………………………….. w …………………….. w ramach prowadzonych działań informacyjnych.

Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz głosu obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku oraz głosu dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanym celu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz głosu - w celu wzięcia udziału w sesji fotograficznej oraz nagraniu przebiegu Spotkania PCTA organizowanego przez Stowarzyszenie w dniach ……………………… w ………………………… oraz
w celach marketingowych, w tym w szczególności: na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej o działalności Stowarzyszenia.

…………………………………………

(imię, nazwisko, data, podpis)

Klauzula informacyjna[1]

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej jako „RODO”) – w związku
z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000300984, NIP 5222896933, adres e-mail: pcta@pcta.pl.
 2. Z Administratorem danych osobowych możecie Państwo skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: pcta@pcta.pl.
 3. Państwa dane osobowe w postaci:
  1. imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, miejsca i stanowiska pracy – przetwarzane są w celu realizacji zgłoszenia i udziału w Spotkaniu PCTA organizowanym przez Administratora w dniach ……………………………….. w …………………………………;
  2. wizerunku i głosu – przetwarzane są w celu wzięcia udziału w sesji fotograficznej oraz w nagraniu
   z przebiegu Spotkania PCTA organizowanego przez Stowarzyszenie w dniach ……………………………….. w …………………………………oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności: na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej o działalności Administratora.
 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 3. Państwa dane Administrator otrzymał bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.
 4. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: pcta@pcta.pl, jednakże jej niewyrażenie będzie jednoznaczne z odstąpieniem od realizacji warunków Oświadczenia. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu odwołania zgody.
 5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
 6. uzyskania informacji czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu,
 7. prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe,
 8. prawo do usunięcia danych osobowych,
 9. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 11. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 i 4.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej: ……………………………………………

(imię, nazwisko, data, podpis)

[1] Niezłożenie podpisu o zapoznaniu się z treścią klauzuli jest równoznaczne z odmową dopuszczenia do udziału w Spotkaniu.

 

Regulamin uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) [PDF, 168 kB]

Organizations