Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (SPSK) zwołujemy w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 4 września 2021 roku o godzinie 10.30 w hotelu „Cicha Woda” w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 10A, 05-126 Nieporęt k. Warszawy.

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczamy w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 4 września 2021 roku o godzinie 12:15 w hotelu „Cicha Woda” w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 10A, 05-126 Nieporęt k. Warszawy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
 4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń i sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu za rok 2020.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem raportu na temat wynagrodzeń członków za rok 2020.
 10. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2020.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem podziału wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 13. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 14. Informacja o planach na 2021 rok.
 15. Zgłoszenie kandydatów do nowych władz SPSK.
 16. Wybór nowych władz SPSK: Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu na czteroletnią kadencję.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.

Walne Zebranie SPSK pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie SPSK zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

 Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, mogą upoważnić inną osobę do głosowania w swoim imieniu. Zgodnie ze statutem, pełnomocnikiem może być wyłącznie członek Stowarzyszenia posiadający czynne prawo wyborcze. W celu reprezentowania członka przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w formie pisemnej lub z kwalifikowanym podpisem elektronicznym – nie później niż podczas zgłoszenia obecności na Walnym Zebraniu Członków (u otwierającego Walne Zebranie Członków albo Przewodniczącego, albo protokolanta) albo przed Walnym Zebraniem – na adres anna.augustynowicz@pcta.pl.

Podczas Zebrania odbędą się wybory władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Jeśli ktoś z Was chciałby kandydować do władz  Stowarzyszenia (Zarządu lub Komisji Rewizyjnej), prosimy o kontakt (na adres anna.augustynowicz@pcta.pl).

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej będą dostępne do wglądu dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia od dnia 20.08.2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.pcta.pl), dostępne tylko dla zalogowanych członków, będą też do wglądu w dniu Walnego przed rozpoczęciem zebrania.

Zarząd PCTA