Drodzy Skarbnicy, Podczas XXII Konferencji PCTA odbędzie się Walne Zebranie Członków, które jest częścią sobotniej sesji konferencji. Liczymy na Waszą frekwencję, bo to jest dla nas wszystkich - członków Stowarzyszenia ważna sprawa. Przypominamy, że osoby, które nie mogą uczestniczyć w Walnym, mogą upoważnić inną osobę do głosowania w swoim imieniu. Przypominamy również, że podczas Zebrania nastąpi podsumowanie działalności mijającej kadencji Zarządu i wybory władz Stowarzyszenia na kolejną dwuletnią kadencję. Jeśli ktoś z Was chciałby kandydować do władz  Stowarzyszenia (Zarządu lub Komisji Rewizyjnej), prosimy o kontakt z Anią Augustynowicz: anna.augustynowicz@pcta.home.pl. Ponadto podczas Walnego Zebrania chcielibyśmy zainicjować dyskusję, podczas której porozmawiamy o tym, jaką mamy wizję Stowarzyszenia, czego oczekujemy od Stowarzyszenia i od siebie. Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (SPSK) zwołuję w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 13 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00 w hotelu Holiday Inn w Józefowie, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy. Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczam w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 13 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w hotelu Holiday Inn w Józefowie, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy. Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
 4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń  i sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2018.
 9. Zatwierdzenie raportu na temat wynagrodzeń członków za rok 2018.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 11. Zatwierdzenie podziału wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 13. Głosowanie nad udzieleniem / nieudzieleniem absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.
 14. Uchwalenie wysokości składek na rok 2019.
 15. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2019.
 16. Zgłoszenie kandydatów do nowych władz SPSK.
 17. Wybór nowych władz SPSK: Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu na dwuletnią kadencję.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.
Walne Zebranie SPSK pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie SPSK zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej będą dostępne do wglądu dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia od 30 marca 2019 roku po wcześniejszym umówieniu się (kontakt: Anna Augustynowicz, asystent Zarządu, e-mail: anna.augustynowicz@pcta.home.pl). Pozdrowienia Zarząd PCTA