Zaproszenie na Walne Zebranie Członków SPSK (WZ)

Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (SPSK) zwołujemy w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00, które odbędzie się w formule zdalnej w aplikacji MS Teams. Link do spotkania zostanie przesłany w oddzielnym emailu na siedem dni przed terminem WZ.

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczamy w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:15, które odbędzie się w formule zdalnej w aplikacji MS Teams.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń i sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 5. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu za rok 2021.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem raportu na temat wynagrodzeń członków za rok 2021.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2021.
 10. Głosowanie nad zatwierdzeniem podziału wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 12. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 13. Głosowanie nad zatwierdzeniem wysokości składki członkowskiej na rok 2022.
 14. Głosowanie nad nadaniem członkostwa honorowego.
 15. Informacja o planach na 2022-2023 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.

Zgodnie z par. 13 ust. 2 statutu "Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia".

Zarząd PCTA