Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

 Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (SPSK) zwołujemy w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 12 czerwca 2021 roku o godzinie 10:30 w Hotelu Windsor w Jachrance, Jachranka 75, 05-140 Serock.

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczamy w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 12 czerwca 2021 roku o godzinie 11:30 w Hotelu Windsor w Jachrance, Jachranka 75, 05-140 Serock.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
 4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie propozycji nowego tekstu statutu.
 6. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu statutu.
 7. Głosowanie nad uchwałą o wysokości składki członkowskiej na rok 2021.
 8. Głosowanie nad uchwałą o wysokości składki członkowskiej na rok 2022.
 9. Informacja o planach na 2021 rok.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.

 Walne Zebranie SPSK pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie SPSK zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

 Zarząd PCTA