Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

 

Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (SPSK) zwołujemy w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 31 lipca 2020 roku o godzinie 17:00 w hotelu „Cicha Woda” w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 10A, 05-126 Nieporęt k. Warszawy.

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczamy w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 31 lipca 2020 roku o godzinie 18:30 w hotelu „Cicha Woda” w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 10A, 05-126 Nieporęt k. Warszawy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
 4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń i sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny sprawozdania Zarządu.
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem raportu na temat wynagrodzeń członków za rok 2019.
 10. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem podziału wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 13. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 14. Uchwalenie wysokości składek na rok 2020.
 15. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2020.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.

Walne Zebranie SPSK pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie SPSK zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej będą dostępne do wglądu dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia od 10 lipca 2020 roku po wcześniejszym umówieniu się (kontakt: Małgorzata Fajdek, Członek Zarządu, Skarbnik, e-mail: malgorzata.fajdek@pcta.pl), będą też do wglądu w dniu Walnego przed rozpoczęciem zebrania.

 

Zarząd PCTA