Drodzy Skarbnicy,

Poniżej zaproszenie na Walne Zebranie Członków PCTA wraz załącznikami.

Zapraszamy wszystkich członków na Walne Zebranie Członków PCTA (WZ), które odbędzie się w dniu 14.06.2024 r.

Tegoroczne Walne Zebranie Członków PCTA odbędzie się w formule mieszanej:

 • stacjonarnej oraz
 • zdalnej

Część zdalna będzie odbywała się z wykorzystaniem  aplikacji MS Teams – część stacjonarna odbędzie się w Małej Warszawie przy ul. Otwockiej 14 w Warszawie.

Link do spotkania zostanie przekazany członkom mailowo.

 

Mamy nadzieję, że wszyscy skorzystają ze swoich praw Członka PCTA i wezmą udział w WZ zdalnym oraz wezmą udział w głosowaniach

 • Wszystkie głosowania (też dla fizycznie uczestniczących podczas trwania WZ w czasie rzeczywistym) będą odbywały się zdalnie poprzez narzędzie SecretVote. Nie będzie możliwości oddania głosów w inny sposób.
 • W związku z powyższym każdy uczestnik Walnego Zebrania (zarówno zdalnego, jak stacjonarnego) musi posiadać urządzenie (komputer/ laptop/ smartfon) z dostępem do internetu.
 • Wszyscy członkowie, którzy podali dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz nr telefonu komórkowego, otrzymają link pozwalający na dostęp do systemu SecretVote oraz na pobranie kodów do głosowań.

Załączamy Regulamin Walnego Zebrania Członków PCTA wraz z instrukcją SecretVote oraz wzorem pełnomocnictwa do udziału w WZ i głosowania, a także projekty uchwał – pliki są dostępne po zalogowaniu.

Ze względów organizacyjnych i technicznych prosimy o jak najszybsze przesłanie oryginałów pełnomocnictw.

Za oryginał uznaje się:

 • upoważnienie podpisane odręcznie w formie papierowej (nie skan, nie kopia), w przypadku przesyłania pocztą adres do wysyłki: Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa) lub
 • podpisane w formie elektronicznej podpisem kwalifikowanym (przekazane emailem na adres anna.augustynowicz@pcta.pl, plik pdf z możliwością weryfikacji podpisu).

Dostarczenie pełnomocnictw winno nastąpić w według zasad określonych w par. 17 p. 5 statutu i par. 5 p. 3 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA.

Osoba, która udziela pełnomocnictwa:

 • musi sama wygenerować token i klucz do głosowania i przekazać je osobie upoważnionej do głosowania, zgodnie z par. 5 p. 5 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA: „Członek PCTA, który udzielił pełnomocnictwa do uczestnictwa w WZ, udostępnia Pełnomocnikowi token i klucz do systemu SecretVote – służące do uczestnictwa w głosowaniach, zarówno jawnych i tajnych.” i par. 5 p. 6 Regulaminu Walnego Zebrania Członków PCTA: „Nieprzekazanie przez Mocodawcę tokenu i klucza do systemu SecretVote Pełnomocnikowi skutkuje brakiem możliwości oddania głosów przez Pełnomocnika.”.

Liczymy jednak na Wasz indywidualny liczny udział!

 

Sprawozdania będą dostępne dla członków na stronie internetowej po zalogowaniu.

=================================================================================

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (SPSK/PCTA) zwołujemy w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 14 czerwca 2024 roku o godzinie 17.00, które odbędzie się w formule mieszanej, zdalnej w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnej w Małej Warszawie przy ul. Otwockiej 14 w Warszawie. Link do spotkania zostanie przesłany w osobnej korespondencji.

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczamy w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 14 czerwca 2024 roku o godzinie 17.30, które odbędzie się formule mieszanej, zdalnej w aplikacji MS Teams oraz stacjonarnej w Małej Warszawie przy ul. Otwockiej 14 w Warszawie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń i sprawozdanie finansowe za rok 2023.
 5. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu za rok 2023.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem raportu na temat wynagrodzeń członków za rok 2023.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2023.
 10. Głosowanie nad przeznaczeniem wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 12. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 13. Głosowanie nad zatwierdzeniem wysokości składki członkowskiej na rok 2024.
 14. Rozpatrzenie odwołania członka Stowarzyszenia od wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu zaległej składki członkowskiej i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 15. Informacja o planach na 2024 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.

Zgodnie z par. 13 ust. 2 statutu "Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia".

Zarząd PCTA