Członkostwo

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • Członków aspirantów,
  • Członków zwyczajnych,
  • Członków wspierających,
  • Członków honorowych.

Zasady przyjmowania członków są opisane w statucie Stowarzyszenia.

Członkiem aspirantem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została pozbawiona praw publicznych, będąca Skarbnikiem na dzień złożenia deklaracji, która zajmuje bądź zajmowała u przedsiębiorcy (niebędącego bankiem w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa bankowego) stanowisko kierownicze lub samodzielne, mające w zakresie swoich obowiązków zarządzanie finansami i ryzykiem lub wspomaganie tych obowiązków, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizowanie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację członkowską. Członkiem aspirantem może zostać także osoba niezatrudniona na samodzielnym bądź kierowniczym stanowisku, pod warunkiem uzyskania rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy członek aspirant, który wniósł odpowiedni wkład pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia i któremu zostanie nadany przez Zarząd tytuł członka zwyczajnego.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc i/lub wsparcie w realizacji jego celów.

Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia szczególnie zasłużony dla Stowarzyszenia, pod warunkiem przyjęcia przez niego członkostwa honorowego.

Zasady przyjmowania do Stowarzyszenia

Aby zostać członkiem aspirantem Stowarzyszenia, należy:

  1. Wypełnić deklarację członkowską PCTA (dostępna poniżej). Deklaracja powinna zawierać zakres odpowiedzialności kandydata z obszaru treasury (minimum 5 zdań).
  2. W razie potrzeby członek Zarządu może zwrócić się z prośbą do kandydata o uzupełnienie informacji.
  3. Zarząd, opierając się o zasady opisane w statucie, podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu danej kandydatury na posiedzeniach Zarządu, które odbywają się raz w miesiącu. W przypadku pozytywnej decyzji Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Następnie informuje kandydata o podjętej decyzji.
  4. W przypadku przyjęcia na członka Zarząd informuje także o kwocie składki członkowskiej i numerze rachunku bankowego.

Formularz prośby o usunięcie konta

Organizacje