Privacy protection.
W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe i informacje przekazane przez Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych pobieranych od Użytkowników Serwisu jest ........................................, (zwanym dalej PCTA) z siedzibą w Warszawie przy ul. ............................., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, ........................................Krajowego Rejestru Sądowego.
Processing of personal data.
Wszelkie dane osobowe są zapisywane i przetwarzane przez PCTA.
Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne i ma na celu przetwarzanie ich dla celów marketingowych. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są pobierane poprzez udostępnienie na stronie internetowej PCTA. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie informacji dotyczącej ochrony danych osobowych w zakresie podanych danych. Przekazanie danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej PCTA, w tym newslettera od PCTA. Użytkownicy Serwisu mają w każdym czasie możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania ich adresów e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W tym celu należy przesłać stosowną informację na adres ....................
The scope of sharing and use of data.
PCTA nie ujawnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji gdy:
1) użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jego danych,
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Użytkownik Serwisu, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika Serwisu, którego dane dotyczą,
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez PCTA albo odbiorców danych.
Przetwarzanie danych osobowych w formie udostępnienia danych Użytkowników Serwisu agencjom lub serwisom współpracującym pod postacią zbiorczych zestawień danych Użytkowników Serwisu może nastąpić w celu realizacji zobowiązań PCTA wobec klientów, przeprowadzania badań i analiz marketingowych na zlecenie PCTA.
CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez PCTA siedzibą w Warszawie, ul. ......................................., ................ Warszawa, w celach promocyjnych i marketingowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.

Organizations