Statut

Statut Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych – tekst uchwalony 12.06.2021

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • § 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych” - zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

a. Stowarzyszenie używa również angielskiej wersji swej nazwy, m.in. w kontaktach międzynarodowych: „Polish Corporate Treasurers Association”.

b.Stowarzyszenie używa wymienienie dwóch skrótowych określeń pochodzących odpowiednio od polskiej oraz angielskiej nazwy: SPSK oraz PCTA.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym Skarbników.

3. „Skarbnikiem” w rozumieniu niniejszego Statutu jest osoba, która zajmuje bądź zajmowała u przedsiębiorcy (niebędącego bankiem w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa bankowego) stanowisko kierownicze lub samodzielne, mające w zakresie swoich obowiązków zarządzanie finansami i ryzykiem lub wspomaganie tych obowiązków, a w szczególności w obszarze:

a. prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa,

b. zlecania i wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa,

c. zapewniania prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych przez przedsiębiorstwo,

d. przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych przedsiębiorstwa,

e. zapewniania terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań, sprzedaży wierzytelności,

f. analizowania wykorzystania środków własnych przedsiębiorstwa,

g. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym i finansowym w przedsiębiorstwie,

h. analizowania ryzyk finansowych oraz zarządzania tymi ryzykami,

i. zarządzania płynnością, w tym przygotowywanie prognoz płynności finansowej, kontrola j. stanu środków na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa,

j. bieżącej współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi,

k. negocjowania i zawierania umów finansowych,

l. współpracy z NBP,

m. obsługi instrumentów finansowych,

n. zarządzania kapitałem obrotowym,

o. podatków,

p. ubezpieczeń.

4. Stowarzyszenie może używać wyodrębniającego je znaku graficznego, jak również odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do noszenia odznak organizacyjnych lub odznak honorowych ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

6. Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia zlokalizowana jest pod adresem „www.pcta.pl”.

 • § 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu.
 4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami prawnymi.
 5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom, w tym członkom Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 • § 3

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji i wyodrębnienia grupy zawodowej Skarbników oraz wszechstronne wspieranie Skarbników w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami, w tym:

 1. tworzenie forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk zawodowych, rozwój i doskonalenie wiedzy i kompetencji zawodowych członków Stowarzyszenia,
 2. rozwój wiedzy o zarządzaniu procesami skarbowymi wśród kadry menadżerskiej,
 3. reprezentowanie środowiska w dyskusji nad rozwojem polskiego rynku finansowego i prawa gospodarczego; przedstawianie opinii środowiska o aktach prawnych,
 4. wypracowywanie i wdrażanie zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,
 5. propagowanie zasad etyki w całym środowisku Skarbników,
 6. rozwój nowych kadr zawodowych oraz dążenie do tworzenia kierunków studiów kształcących przyszłych Skarbników.
 • § 4

Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe poprzez:

 1. organizowanie konferencji, zebrań, szkoleń i spotkań,
 2. aktywny udział w konferencjach i szkoleniach o tematyce związanej z działalnością zawodową Skarbników, a także wyrażanie stanowiska na forum publicznym,
 3. organizowanie elektronicznych platform dyskusyjnych, na tematy zawodowe Skarbników,
 4. utrzymywanie stałych kontaktów z innymi stowarzyszeniami lub związkami o podobnym profilu,
 5. merytoryczną pomoc przedsiębiorstwom i ich pracownikom w zakresie skarbowości i finansów przedsiębiorstw,
 6. propagowanie solidności, odpowiedzialności i wysokiej etyki zawodowej wśród Skarbników i innych pracowników służb finansowych,
 7. podnoszenie zawodowych umiejętności członków Stowarzyszenia w ramach organizowanych szkoleń i działalności informacyjnej,
 8. reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ochronę ich interesów zawodowych oraz współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju i kształtowania rynków finansowych, regulacji prawnych oraz kierowanie do nich postulatów,
 9. współpracę ze szkołami wyższymi, studentami szkół wyższych oraz kadrą naukową szkół wyższych, pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych,
 10. działalność badawczo-naukową,
 11. promocję zatrudniania i aktywizację zawodową dla obecnych i byłych Skarbników, w szczególności członków Stowarzyszenia, pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

 • § 5

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. aspirantów

b. zwyczajnych

c. wspierających

d. honorowych

2. Członkiem aspirantem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została pozbawiona praw publicznych, będąca Skarbnikiem na dzień złożenia deklaracji i spełniająca warunki określone w § 1 ust. 3 Statutu – z zastrzeżeniem ust. 3 i 7 niniejszego paragrafu, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizowanie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację członkowską.

3. Członkami aspirantami mogą także zostać osoby wykonujące wybrane czynności opisane w § 1 ust. 3 Statutu, niezatrudnione jednak na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku, pod warunkiem uzyskania rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy członek aspirant, który wniósł odpowiedni wkład pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia i zostanie mu nadany przez Zarząd tytuł członka zwyczajnego.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc i/lub wsparcie w realizacji jego celów.

6. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia szczególnie zasłużony dla Stowarzyszenia, pod warunkiem przyjęcia przez niego członkostwa honorowego.

7. Zatrudnienie w banku nie wyklucza możliwości pozostawania członkiem Stowarzyszenia pod warunkiem pełnienia równolegle wybranych funkcji opisanych w § 1 ust. 3 Statutu.

 

 • § 6
 1. Kandydat na członka aspiranta Stowarzyszenia składa do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację członkowską.
 2. Nie rzadziej niż raz w roku, przed Walnym Zebraniem Członków, Zarząd podejmuje uchwałę o zmianie statusu członków aspirantów na członków zwyczajnych po udokumentowaniu przez nich odpowiedniego wkładu pracy w działalność Stowarzyszenia.
 3. O przyznaniu członkostwa aspirującego i zwyczajnego w Stowarzyszeniu decyduje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo wspierające przyznawane jest uchwałą Zarządu na wniosek członka Stowarzyszenia. Kandydat na członka wspierającego składa do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację członkowską.
 5. Od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest w tej sprawie ostateczna. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Stowarzyszenia, za pośrednictwem Zarządu.
 6. Członkostwo honorowe przyznawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 • § 7
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,

b. śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych – co stwierdza się na podstawie informacji powszechnie dostępnych lub dokumentów dostępnych Zarządowi Stowarzyszenia od innych członków lub osób trzecich (albo z inicjatywy własnej),

c. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a. zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące od wymaganego terminu zapłaty składki,

b. uporczywego uchylania się od realizowania celów Stowarzyszenia, w tym kilkukrotnej odmowy prezentacji merytorycznej na spotkaniach Stowarzyszenia opisanych w § 9 ust. 1 pkt g,

c. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, Kodeksem etycznym Stowarzyszenia i uchwałami władz Stowarzyszenia,

d. postępowania niegodnego, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

e. działania na szkodę Stowarzyszenia,

f. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom.

 • § 8
 1. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 pkt a - c stwierdza Zarząd w formie uchwały.
 3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, przysługuje zainteresowanemu członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 4. Każda uchwała Zarządu i Walnego Zebrania Członków dotycząca wykluczenia członka musi zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne.

 

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki członków

 • § 9

1. Członek aspirant, członek zwyczajny i członek honorowy Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

a. aktywnego uczestniczenia we wszelkich pracach Stowarzyszenia, w tym w badaniach rynkowych i ankietach,

b. przestrzegania postanowień Statutu, Kodeksu etycznego Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c. podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,

d. opłacania składek członkowskich do 31 marca roku, którego dotyczy składka, obowiązek ten nie dotyczy członka honorowego,

e. udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,

f. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

g. przygotowania oraz przedstawienia, na prośbę Zarządu, merytorycznej prezentacji z dziedziny skarbowości podczas otwartych spotkań Zarządu lub konferencji organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia; odmowa wykonania takiego obowiązku wymaga uzasadnienia, które zostanie poddane ocenie Zarządu.

 

2. Każdy członek aspirant, członek zwyczajny i członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:

a. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu, w tym wybierania organów Stowarzyszenia,

b. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

c. uczestniczenia w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, na warunkach ustalonych przez Zarząd,

d. noszenia odznaki organizacyjnej,

e. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego statutowej działalności.

3. Ponadto członek zwyczajny i członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawo do kandydowania do organów Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:

a. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

b. uczestniczenia we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,

c. zgłaszania do władz Stowarzyszenia opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

5. Członek wspierający nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczy z głosem doradczym.

6. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:

a. przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia,

b. na wniosek władz Stowarzyszenia składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których rozstrzygane są sprawy jego członkostwa.

7. Członek wspierający i członek honorowy nie ma obowiązku uiszczania składki członkowskiej.

 

ROZDZIAŁ V

 

Władze Stowarzyszenia

 

 • § 10

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków

 

 • § 11
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków powinno odbyć się co najmniej raz w roku.

 

 • § 12
 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 11 ust. 2 lub Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną lub przez ponad 25 procent członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Ponadto, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (a w razie jego braku Zastępca Przewodniczącego) ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Członków w przypadku spadku liczebności Zarządu poniżej liczby wymaganej w 19 ust. 1 (lub, gdy niemożliwe jest jego uzupełnienie uchwałą Zarządu) lub w przypadku spadku liczebności Komisji Rewizyjnej poniżej liczby wymaganej w § 22 ust. 1 (lub, gdy niemożliwe jest jej uzupełnienie uchwałą Komisji Rewizyjnej) – wyłącznie w celu dokonania wyboru do tych władz Stowarzyszenia.
 • § 13

 

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków,

b. zmiany Statutu,

c. ustalenie wytycznych działalności Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub ponad 25 procent członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

d. wybór członków Zarządu i powierzenie jednemu z nich funkcji Prezesa Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i powierzenie jednemu z nich funkcji Przewodniczącego,

e. przyznawanie i pozbawianie statusu członka honorowego,

f. ustalanie wysokości składek członkowskich,

g. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków oraz odwołań od uchwał Zarządu,

h. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

i. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

j. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,

k. uchwalanie Kodeksu etycznego Stowarzyszenia.

 

 1. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

 

 • § 14

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów:

a. w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia,

b. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.

3. Uchwała o odwołaniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji podjęta być może przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jedynie wówczas, gdy uczestniczy w nim co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

 

 • § 15

1. Walne Zebranie Członków zwołuje się:

1.1 za pomocą poczty elektronicznej wysłanej co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania,

lub

1.2 przez umieszczenie ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

W ogłoszeniu oznaczyć należy datę, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz porządek obrad.

2. Na zasadzie ograniczenia dopuszczonego w art. 10 ust. 1d Prawa o stowarzyszeniach, nie można korzystać (zarówno podczas Walnego Zebrania Członków, jak i podczas głosowania poza jego posiedzeniem) ze środków komunikacji elektronicznej do głosowania uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku ( 13 ust. 1 pkt h Statutu).

 

 • § 16
 1. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo jego Zastępca, a następnie spośród członków zwyczajnych wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący wyznacza Protokolanta. W razie nieobecności tych osób Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
 2. Lista obecności zawierająca spis uczestników jest podpisana przez Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 • § 17
 1. Głosowanie jest jawne lub tajne w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych.
 3. Członek Stowarzyszenia ma prawo ustanowić pełnomocnika do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, którym może być wyłącznie członek Stowarzyszenia posiadający czynne prawo wyborcze.
 4. Dopuszczalne jest reprezentowanie przez jednego pełnomocnika więcej niż jednego członka Stowarzyszenia oraz reprezentowanie członka Stowarzyszenia przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 5. W celu reprezentowania członka przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w formie pisemnej lub z kwalifikowanym podpisem elektronicznym – nie później niż podczas zgłoszenia obecności na Walnych Zebraniu Członków – u otwierającego Walne Zebranie Członków albo u Przewodniczącego (albo protokolanta) albo przed Walnym Zebraniem (na adres podany w ogłoszeniu o Walnym Zebraniu).

Zarząd i jego kompetencje

 

 • § 18

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

b. ustalanie szczegółowych kierunków działań Stowarzyszenia i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. zaciąganie zobowiązań,

e. tworzenie stałych i doraźnych komisji Stowarzyszenia oraz określanie ich zadań,

f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

g. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,

h. uchwalanie i wykonywanie budżetu Stowarzyszenia,

i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków oraz ustania członkostwa,

j. wyznaczanie szczególnych zadań dla członków aspirantów pragnących zostać członkami zwyczajnymi,

k. podpisywanie umów o pracę oraz cywilno-prawnych z osobami spoza Stowarzyszenia, jak również członkami Stowarzyszenia, z wyłączeniem umów z członkami Zarządu,

l. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

m. ustalanie warunków uczestnictwa członków w wydarzeniach, a także powoływanie rad programowych takich wydarzeń.

2. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich.

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 20, każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu.

4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Prezes.

 • § 19

1. Zarząd składa się z od 3 do 6 członków, w tym:

a. Prezesa,

b. Wiceprezesów,

c. Sekretarza,

d. Skarbnika,

przy czym funkcje Sekretarza i Skarbnika mogą być sprawowane łącznie z funkcją Wiceprezesa. Liczebność Zarządu ustala uchwała Walnego Zebrania Członków na okres wspólnej kadencji (przy czym zmniejszenie liczebności Zarządu w toku kadencji nie stoi na przeszkodzie prawidłowości działania Zarządu w obrębie liczb podanych na wstępie ust. 1).

2. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zebrania Członków – z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

3. Prezes Zarządu jest wybierany w głosowaniu tajnym na okres wspólnej kadencji Zarządu wynoszącej 4 lata.

4. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 lata.

5. Zarząd na pierwszym posiedzeniu powołuje spośród swoich członków Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz pozostałych członków w drodze uchwały Zarządu.

6. Jeśli w toku wspólnej kadencji skład Zarządu uległ zmniejszeniu poniżej liczby ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków, uzupełnienie składu Zarządu następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków lub uchwałą Zarządu, przy czym uzupełnienie składu Zarządu w trybie uchwały Zarządu nie może przekroczyć połowy jego składu. Walne Zebranie Członków uzupełni skład Zarządu w przypadku niewystarczającej liczby członków Zarządu do sprawowania funkcji opisanych w ust. 1 lub wygaśnięcia mandatu Prezesa w czasie trwania kadencji, podczas najbliższego zebrania. Kadencja członka Zarządu uzupełnionego uchwałą Zarządu trwa do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 20

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. Umowy z członkami Zarządu zawiera Komisja Rewizyjna albo pełnomocnik ustanowiony przez Walne Zebranie (w ten sam sposób reprezentowane jest Stowarzyszenie w sporach z członkami Zarządu).
 • § 21
 1. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku.
 2. Zarząd zbiera się decyzją Prezesa, Wiceprezesa, 3 osób wchodzących w skład Zarządu, lub na żądanie Komisji Rewizyjnej w trybie przewidzianym w § 23 ust. 3.

Komisja Rewizyjna i jej kompetencje

 

 • § 22
 1. Organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna - składa się z od 3 do 6 członków powoływanych i odwoływanych uchwałami Walnego Zebrania Członków – z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Liczebność Komisji Rewizyjnej ustala uchwała Walnego Zebrania Członków na okres wspólnej kadencji (przy czym zmniejszenie liczebności Komisji Rewizyjnej w toku kadencji nie stoi na przeszkodzie prawidłowości jej działania w obrębie liczb podanych na wstępie ust. 1).
 2. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą w głosowaniu tajnym.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu powołuje spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego.
 4. Jeśli w toku wspólnej kadencji skład Komisji Rewizyjnej uległ zmniejszeniu poniżej liczby ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków lub uchwałą Komisji Rewizyjnej, przy czym w trybie uchwały Komisji Rewizyjnej uzupełnienie składu Komisji nie może przekroczyć połowy jej składu. Walne Zebranie Członków uzupełni skład Komisji Rewizyjnej w przypadku niewystarczającej liczby jej członków do sprawowania funkcji opisanych w ust. 1, podczas najbliższego Zebrania. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej uzupełnionej uchwałą Komisji Rewizyjnej trwa do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

 • § 23

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,

c. składanie na Walnym Zebraniu Członków corocznego pisemnego sprawozdania ze swojej działalności oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu,

d. występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,

e. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

f. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

g. podpisywanie umów z członkami Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna może zażądać w trybie uchwały zwołania w ciągu 14 dni posiedzenia Zarządu, z podanym przez Komisję porządkiem obrad wraz z uzasadnieniem.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a. będące członkami Zarządu,

b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

 • § 24

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, dotacje, subwencje, zapisy i spadki,

c. przychody z działalności gospodarczej.

3. Rok obrachunkowy Stowarzyszenia trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

4. Zarząd, za pośrednictwem Skarbnika, corocznie przedkłada Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową i wykonanie budżetu za dany rok oraz projekt budżetu Stowarzyszenia na rok następny.

ROZDZIAŁ VII

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 • § 25

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności:

a. w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia,

b. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

3. Wniosek o dokonanie zmian Statutu oraz wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może być złożony przez:

a. co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia,

b. Komisję Rewizyjną,

c. Zarząd.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, powołuje likwidatora i ustala cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (lub przepisy, która ją zastąpią) z późniejszymi zmianami.

 

Statut Stowarzyszenia [pdf 272 KB]

Organizations