Regulamin uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) w listopadzie i grudniu 2023 roku

 

1. Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (zwane dalej PCTA) w ramach swojej działalności statutowej organizuje konferencje, spotkania tematyczne i inne spotkania edukacyjno-integracyjne (zwane łącznie dalej Spotkaniami) dla swoich członków i innych uczestników (zwanych łącznie dalej Uczestnikami).

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część warunków uczestnictwa w Spotkaniach i obowiązują wszystkich Uczestników. Przepisy Regulaminu obowiązują także Uczestników nie będących członkami PCTA za wyjątkiem punktu 3 d, a w przypadku przedstawicieli Partnerów (Partnerami zwane są podmioty współpracujące przy organizacji danego Spotkania)  i gości zaproszonych przez Partnerów danego Spotkania także punktów 3 b, c.

3. Warunkiem udziału w Spotkaniach PCTA jest:

a) Pozostawanie członkiem PCTA lub posiadanie zaproszenia od PCTA na dane Spotkanie, przy czym poprzez posiadanie zaproszenia od PCTA rozumie się uzyskanie zaproszenia przez potencjalnego uczestnika po decyzji Zarządu, jak i prawo uczestniczenia w Spotkaniu wynikające z zaakceptowania przez Zarząd warunków uczestnictwa przedstawicieli Partnera i osób zaproszonych przez Partnera jako goście.

b) Zgłoszenie uczestnictwa w Spotkaniu w sposób określony w informacji o organizowanym Spotkaniu. Jeśli nie będzie innej informacji o formie zgłoszenia – to zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej PCTA.

c) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez PCTA, o ile udział w danym Spotkaniu jest odpłatny lub częściowo odpłatny.

d) Brak zaległości w regulowaniu składek członkowskich PCTA (w tym za rok bieżący – gdy Spotkanie odbywa się po obowiązującym terminie uregulowania składki za dany rok lub gdy warunek opłaty składek za bieżący rok został dodatkowo określony w informacji o Spotkaniu).

4. Liczba miejsc udziału w każdym Spotkaniu jest ograniczona. O udziale w Spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń lub wpłat (jeśli Spotkanie jest częściowo lub w całości odpłatne) lub inne warunki określone w informacji o Spotkaniu.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu wniosek o zwrot uiszczonej opłaty nie jest uwzględniany gdy do dnia rozpoczęcia Spotkania pozostało mniej niż 14 dni kalendarzowych lub gdy minął termin podany w informacji o Spotkaniu.

6. Uczestnik zapisując się na udział w Spotkaniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących jego imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres email, miejsce i stanowisko pracy w celach związanych z realizacją zgłoszenia i udziałem w Spotkaniu.

7. PCTA oraz Partnerzy mogą podczas Spotkań przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Spotkania dla celów dokumentacji, promocji PCTA i Partnerów. Uczestnik może wyrazić, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez PCTA i Partnerów jego wizerunku/głosu/wypowiedzi w swoich materiałach promocyjnych i marketingowych. Warunkiem publikacji zdjęć i nagrań ze Spotkania na stronie internetowej PCTA lub Partnera oraz wykorzystania w materiałach promocyjnych jest wyrażenie przez osoby znajdujące się na nich zgody, z tym zastrzeżeniem, że zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości.

8. Wyrażenie zgody jak w pkt. 7 powyżej, jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej PCTA lub Partnera oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się tym samym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem PCTA i/lub Partnera, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie. Zdjęcia pobrane ze strony internetowej PCTA, z części dostępnej po zalogowaniu nie mogą być wykorzystywane publicznie.

9. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Spotkaniem, jak również w miejscach zakwaterowania.

10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez PCTA, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu, PCTA uprawnione jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Spotkaniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Spotkania lub terenu obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie. W takich przypadkach PCTA zachowuje prawo do opłaty za Spotkanie.

11. PCTA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Spotkania.

12. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pcta.pl.

Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Spotkania (punkt 3b) lub przybycie na Spotkanie, gdy jest się Uczestnikiem zaproszonym przez PCTA (punkt 3a) jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin o powyższej treści obowiązuje dla spotkań organizowanych w listopadzie i grudniu 2023 roku.

 Załącznik nr 1 do Regulaminu: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną”

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) w listopadzie i grudniu 2023 roku

 Zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (dalej jako „Stowarzyszenie”, „Organizator”), z siedzibą w Warszawie wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000300984 moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu email, miejsca i stanowiska pracy w celach związanych z realizacją zgłoszenia i udziałem w Spotkaniu PCTA organizowanym przez Stowarzyszenie w dniach […] w […], zgodnie z pkt 6 Regulaminu uczestnictwa w Konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA).

 

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w Spotkaniu.

 

…………………………………………

(imię, nazwisko, data, podpis)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu email, miejsca i stanowiska pracy, wizerunku oraz głosu, w celu wzięcia udziału w sesji fotograficznej oraz nagraniu przebiegu Spotkania PCTA organizowanego przez Stowarzyszenie w dniach […] w […], zgodnie z pkt 7 Regulaminu uczestnictwa w Konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA).

 

…………………………………………

(imię, nazwisko, data, podpis)

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. t. j. z 2021r., poz. 1062 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz głosu na stronie internetowej PCTA lub Partnera oraz wykorzystanie w materiałach promocyjnych, także rozpowszechnianie w tym celu za pomocą wizji bądź fonii, w związku z uczestnictwem w Spotkaniu PCTA organizowanym przez Stowarzyszenie w dniach […] w […] w ramach prowadzonych działań informacyjnych. Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz głosu obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku oraz głosu dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanym celu.

……………………………………………

(imię, nazwisko, data, podpis)

 

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej jako „RODO”) – w związku z pozyskiwaniem od Państwa ww. danych osobowych, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000300984, NIP 5222896933, adres e-mail: […]
  2. Z Administratorem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: pcta@pcta.pl.
  3. Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, miejsca i stanowiska pracy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, w celu wzięcia udziału w Spotkaniu PCTA organizowanym przez Stowarzyszenie w dniach […] w […], zgodnie z pkt 6 Regulaminu uczestnictwa w Konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA).
  4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku i głosu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, w celu wzięcia udziału w sesji fotograficznej oraz nagraniu przebiegu Spotkania zgodnie z pkt 7 Regulaminu uczestnictwa w Konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA).
  5. Państwa dane Administrator otrzymał bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.
  6. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: […], jednakże jej niewyrażenie będzie jednoznaczne z odstąpieniem od realizacji warunków Regulaminu. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:

▪ uzyskania informacji czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu,

▪ prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe,

▪ prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

▪ prawo do ich usunięcia,

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i 4.

 

Niezłożenie podpisu o zapoznaniu się z treścią klauzuli jest równoznaczne z odmową dopuszczenia do udziału w Spotkaniu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszej klauzuli.:

 

……………….………………………..………

(imię, nazwisko, data, podpis)