Jesteś tutaj: Strona główna / Członkostwo

Członkostwo

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • Członków aspirantów,
  • Członków zwyczajnych,
  • Członków wspierających,
  • Członków honorowych.

Zasady przyjmowania członków są opisane w statucie Stowarzyszenia.

Członkiem aspirantem może być osoba fizyczna będąca skarbnikiem, tj. osoba zatrudniona w instytucjach niebędących bankami w rozumieniu przepisów prawa bankowego na stanowiskach kierowniczych bądź samodzielnych, mająca w zakresie swoich obowiązków zarządzanie finansami i ryzykiem lub wspomaganie tych obowiązków. Członkiem aspirantem może zostać także osoba niezatrudniona na samodzielnym bądź kierowniczym stanowisku, pod warunkiem uzyskania rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy członek aspirant, który wniósł odpowiedni wkład pracy społecznej w realizowanie celów Stowarzyszenia i któremu zostanie nadany przez Zarząd tytuł członka zwyczajnego.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc i/lub wsparcie w realizacji jego celów.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, pod warunkiem przyjęcia przez nią członkostwa honorowego.

 

Zasady przyjmowania do Stowarzyszenia

Aby zostać członkiem aspirantem Stowarzyszenia, należy:

  1. Wypełnić deklarację członkowską PCTA (dostępna poniżej).
  2. Przesłać skan deklaracji członkowskiej e-mailem o tytule „Deklaracja PCTA”  na adres e-mail: pcta@pcta.pl. Deklaracja powinna zawierać zakres odpowiedzialności kandydata z obszaru treasury (minimum 5 zdań).
  3. Przesłać oryginał deklaracji pocztą zwykłą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.
  4. W razie potrzeby członek Zarządu może zwrócić się z prośbą do kandydata o uzupełnienie informacji.
  5. Zarząd, opierając się o zasady opisane w statucie, podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu danej kandydatury na posiedzeniach Zarządu, które odbywają się raz w miesiącu. W przypadku pozytywnej decyzji Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Następnie informuje kandydata o podjętej decyzji.

W przypadku przyjęcia na członka Zarząd informuje także o kwocie składki członkowskiej i numerze rachunku bankowego.

Formularz deklaracji członkowskiej:

Pola z * są wymagane

Składając deklarację, wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz danych udostępnionych w deklaracji na witrynie internetowej Stowarzyszenia w sekcji dostępnej jedynie dla członków po zalogowaniu.

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia o zmianach dotyczących danych personalnych, adresowych, miejsca pracy oraz służących do kontaktu ze Stowarzyszeniem.

Proszę o wysyłanie korespondencji na ww. adres. Wszelkie pisma związane ze Stowarzyszeniem wysłane na ww. adres będą uznane za doręczone.

Przyjmuje do wiadomości oraz wyrażam zgodę na fakt, iż powyższe dane będą przetwarzane w celach wynikających ze statutu Stowarzyszenia na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 i art. 43 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami). Członkom stowarzyszenia przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych oraz ich uzupełniania, aktualizowania i prostowania.


Organizacje