Jesteś tutaj: Strona główna

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu SPSK zwołuję w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu  16 marca 2013 roku o godzinie 11:00 w hotelu Windsor, Jachranka 75.
Jednocześnie, w wypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, to zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczam w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 16 marca 2013 roku o godzinie 12:00 w hotelu Windsor, Jachranka 75.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie kodeksu etycznego SPSK
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za rok 2012
 7. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2012
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012
 12. Głosowanie nad udzieleniem / nie udzieleniem absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej
 13. Ustalenie wysokości składek na rok 2013
 14. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2013. Zgłoszenie kandydatów do nowych władz SPSK
 15. Wybór nowych władz SPSK : Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu na dwuletnią kadencję
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK

Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

 

Do pobrania:

Kodeks PCTA 2013 03 [377 KB]
< Wróć

Organizacje