Jesteś tutaj: Strona główna

Walne Zebranie Członków 18.03.2017

Podczas wiosennej konferencji PCTA odbędzie się Walne Zebranie Członków, które jest częścią sobotniej sesji konferencji.
Liczymy na Waszą pełną frekwencję. Przypominamy, że osoby, które nie mogą uczestniczyć w Walnym, mogą upoważnić inną osobę do głosowania w swoim imieniu - druk upoważnienia w załączeniu.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Na mocy par. 12 pkt 1. Statutu SPSK zwołuję w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPSK w dniu 18 marca 2017 roku o godzinie 11:00 w hotelu Holiday Inn w Józefowie, ul. Telimeny 1.
Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z par. 14 pkt 2. wyznaczam w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 18 marca 2017 roku o godzinie 12:00 w hotelu Holiday Inn w Józefowie, ul. Telimeny 1.

Porządek obrad:
Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
Wybór Przewodniczącego Zebrania.
Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania protokolanta.
Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Komisji Skrutacyjnej.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń i sprawozdanie finansowe za rok 2016.
Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016.
Zatwierdzenie raportu na temat wynagrodzeń członków za rok 2016.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016.
Zatwierdzenie podziału wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
Głosowanie nad udzieleniem / nieudzieleniem absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.
Uchwalenie wysokości składek na rok 2017.
Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2017.
Zgłoszenie kandydatów do nowych władz SPSK.
Wybór nowych władz SPSK: Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu na dwuletnią kadencję.
Wolne wnioski.
Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.
Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej będą dostępne do wglądu dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia od 5.03.2017 po wcześniejszym umówieniu (kontakt: Anna Augustynowicz, asystent Zarządu, e-mail: anna.augustynowicz@pcta.pl).

Pozdrowienia

Zarząd PCTA

< Wróć

Organizacje