Jesteś tutaj: Strona główna

Ogłoszenie zarządu SPSK z dnia 7 stycznia 2013 rok

Ogłoszenie zarządu SPSK

z dnia 7 stycznia 2013 roku

 

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych
na dzień 24 stycznia 2013 roku


 

1.

Niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu, zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych.

2.

Termin i miejsce Walnego Zebranie wyznacza się na dzień 24 stycznia 2013 roku o godzinie 17.00 w Warszawie przy ul. Koszykowej 1.

3.

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, Zarząd - zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu - wyznacza drugi termin Walnego Zebrania na dzień 24 stycznia 2013 roku o godzinie 19:00 w tym samym miejscu.

4.

Porządek obrad Walnego Zebrania ustala się zgodnie z poniższym:

 

i.

otwarcie obrad Walnego Zebrania;

 

ii.

wybór przewodniczącego Walnego Zebrania;

 

iii.

wyznaczenie protokolanta przez przewodniczącego Walnego Zebrania;

 

iv.

informacja Zarządu o określeniu przedmiotu działalności gospodarczej SPSK ? projekt uchwały Walnego Zebrania nr 1/2013;

 

v.

informacja Zarządu o proponowanych zmianach w Statucie ? projekt uchwały Walnego Zebrania nr 2/2013;

 

vi.

głosowanie w sprawach uchwał określonych w punkcie (iv) oraz (v) powyżej;

 

vii.

wolne wnioski;

 

viii.

zamknięcie obrad.

5.

Członkowie SPSK mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu osobiście lub przez umocowanych na piśmie pełnomocników.

6.

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

 

a.

projekt uchwały Walnego Zebrania nr 1/2013;

 

b.

projekt uchwały Walnego Zebrania nr 2/2013.

 

W części dostepnej po zalogowaniu znajdują się projekty uchwał, które zostaną tego dnia poddane głosowaniu.

Zarząd SPSK

< Wróć

Organizacje