Jesteś tutaj: Strona główna

18 kwietnia - Walne Zebranie Członków

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku, zgodnie z § 14 pkt 2. wyznaczam w imieniu Zarządu drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 18 kwietnia 2015 roku o godzinie 11:30 w hotelu Windsor, Jachranka 75.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta.
 4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, raport na temat wynagrodzeń  i sprawozdanie finansowe za rok 2014.
 6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu.
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2014.
 9. Zatwierdzenie raportu na temat wynagrodzeń.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.
 11. Zatwierdzenie podziału wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2014.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 13. Głosowanie nad udzieleniem / nieudzieleniem absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.
 14. Uchwalenie wysokości składek na rok 2015.
 15. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2015.
 16. Zgłoszenie kandydatów do nowych władz SPSK.
 17. Wybór nowych władz SPSK: Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu na dwuletnią kadencję.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SPSK.

Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

 

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej są dostępne do wglądu dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia od 1.04.2015 po wcześniejszym umówieniu (kontakt: Anna Augustynowicz, asystent Zarządu, e-mail: anna.augustynowicz@pcta.pl).

< Wróć

Organizacje